Informacja udzielona podczas zbierania danych osobowych

1. Administratorem danych jest TEAM - Marek Pasierbski Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 41, 52-219 Wrocław, salon i serwis samochodowy zlokalizowany przy ul. Wrocławska 56, 55-095 Długołęka, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284886, NIP: 8992610957, REGON: 020564483, wysokość kapitału zakładowego spółki 5 500 000,00 zł, Team Marek Pasierbski Sp. z o.o. powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: e-mail: kontaktrodo@team.pl lub korespondencyjnie: ul. Wrocławska 56, 55-095 Długołęka.

2. Dane zbierane przy zawieraniu umów przetwarzane są wyłącznie w celu związanym z realizacją tej umowy, a także w zw. z ewentualnymi reklamacjami, dochodzeniem roszczeń, kontaktem w sprawie koordynacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

3. Za odrębnie wyrażoną zgodą dane mogą być przetwarzane w celu marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej oraz realizacji badania satysfakcji Klienta, zgodnie ze złożonym oświadczeniem. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda, przez osobę, której dane dotyczą.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi powiązane z usługami lub produktami TEAM - Marek Pasierbski Sp. z o.o., z których korzysta klient, takie jak usługi finansowe (leasing, kredyt) bądź usługi serwisowe, gwarancyjne, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem albo niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów (np. umożliwienie kontaktu w sprawie umowy).

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanej w formie tradycyjnej oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:

6. Okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w przypadku wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą wynika z realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

- przechowuje się co najmniej przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

- przechowuje się co najmniej przez okres 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, a okresy przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

7. Okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w przypadku, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawiera się w przedziale czasowym od wyrażenia zgody do wycofania zgody.

8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora.

11. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

13. Za odrębnie wyrażoną zgodą dane mogą być

przetwarzane w celu marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej oraz realizacji badania satysfakcji Klienta, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.

14. Zautomatyzowane podejmowane decyzji, w tym o profilowaniu, które będzie polegać na ewentualnym zaproponowaniu klientowi produktów i usług będących w obszarze jego zainteresowań, a ostateczne decyzje nie będą zautomatyzowane.

Powrót do formularza Zamów Serwis >>